משלוח חינם עד הבית בקנייה מעל 500 ₪ | איסוף עצמי מתל אביב | כל הפריטים הכי שווים עכשיו בחיסול כללי בפופ אפ ביתי בתל אביב

משלוחים חינם: לבית בקנייה מעל 500 ₪ | איסוף עצמי מתל אביב | כל הפריטים הכי שווים עכשיו בחיסול כללי בפופ אפ ביתי בתל אביב

תפריט

תקנון

תקנון ותנאי שימוש לאתר Hola-Style

ברוכים הבאים לפורטל Hola-Style(להלן:”Hola” או “הולה-סטייל“),בכתובת https://www.hola-style.com (להלן: “האתר“).הולה-סטייל היא זירת מסחר וירטואלית בתחום האופנה המאפשר למשתמש באתר (להלן: “המשתמש“)
לרכוש ממגוון רחב של פריטים מעוצבים כמו שמלות, מכנסיים, חליפות ועוד.

א.מבוא

 1. הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר במלואן ובעיון כתנאי מוקדם לכל התקשרות עם הולה-סטייל.
 2. יודגש כי גלישה באתר ו/או רכישה של מוצרים המוצעים למכירה מבטאים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ותנאי השימוש וכי לא תהא למשתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמו.
 3. ככל שיש לך השגות או אינך מסכים לתקנון ותנאי השימוש, הנך מתבקש להימנע מלעשות שימוש באתר.
 4. מובהר כי התקנון ותנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל מכשיר קצה – בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר.
 5. התקנון ותנאי השימוש חלים על כל התכנים באתר לרבות: תוכן מילולי, תוכן חזותי, תוכן קולי, תוכן אורקולי או כל שילוב ביניהם (להלן: “התכנים באתר“).התקנון ותנאי השימוש יחולו גם על תכנים הניתנים להפצה ברשתות חברתיות ו/או אתרי אינטרנט לשיתוף מידע אחרים (פייסבוק, יוטיוב ועוד). סעיף זה יחול ככל שאין בתקנון ובתנאי השימוש כדי לסתור את האמור באתרים אלו.
 6. השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים בלבד, אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים כלשהם שלא נקבעו בתקנון השימוש ו/או אושרו מראש ובכתב על ידי הולה-סטייל.
 7. התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.
 8. התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר.
 9. כל אדם, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו”ל כדין, רשאי לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

א.  המשתמש מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

ב.  המשתמש בעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה;

ג.  ככל שתבוצע פעולה באתר על ידי קטין (מתחת לגיל 18) או משתמש אחר שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמו, הרי שהמשתמש נדרש ליידע את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר. ההורה ו/או האפוטרופוס אחראים ליידע את המשתמש המעוניין לגלוש באתר על ההוראות הקבועות בתנאי השימוש והתקנון ולפקח על פעילות הקטין באתר. יודגש כי כל פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטין מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לאמור בתנאי השימוש והתקנון;

ד.  המשתמש הוא הבעלים החוקי של כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

11.  התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.

12.  התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמש, הנהלת האתר, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר מטעמם.

13.  התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הולה-סטייל.

14.  על המשתמש או המפרסם לפנות לאתר, מעת לעת, על מנת לעיין בתקנון ותנאי השימוש העדכניים.

15.  התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.

16.  הולה-סטייל שומרת את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש. המשתמש מצהיר כי הוא מכיר ומסכים לכך ומוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיום פעולת האתר. ההוראות לעניין קניין רוחני, הגבלת אחריות וחבות, שיפוי והוראות כלליות יישארו בתוקף לאחר הסיום או הפקיעה של תנאי שימוש אלה.

ב.  מהות האתר והשירותים בו

17.  אתר זה הוא אתר תדמיתי וזירת מסחר וירטואלי בתחום האופנה של מוצרי הולה-סטייל.

18.  האתר מיועד לשימושם של משתמשים המבקשים לרכוש מוצרי אופנה ופריטים אחרים המוצעים למכירה באתר.

ג.  השימוש באתר

19.  אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.

20.  המשתמש באתר אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או
בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו
.

21.  למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל
יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג
Crawlers, Robots וכיו”ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישור.

22.  בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב למסור פרטים
נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך
.

23.  ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי המשתמש, על המשתמש להודיע על כך לאתר באופן מיידי באמצעות כתובת הדוא”ל.

24.  הולה-סטייל רשאית למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

25.  הולה-סטייל אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה
מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות ולא תישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש הנובעים מגורמים אלו מפעילותו באתר
.

26.  הולה-סטייל תשתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו
יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תפעל הולה-סטייל להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.

27.  המשתמש מתחייב לדווח על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בו הוא נתקל במהלך השימוש באתר, לרבות בתכנים המפורסמים כאמור במסגרת חוות הדעת באתר.

28.  במסגרת השימוש באתר מתחייב המשתמש להימנע מלהעתיק, לשנות, להתאים, להפוך לזמין, לתרגם, להנדס לאחור, להדיר או לפרק את האתר, השירותים ו/או הפלטפורמה, כולם או מקצתם.

29.  המשתמש באתר ימנע מלבצע כל פעולה אשר יש בה כדי להתערב בפעילות האתר השירותים ו/או הפלטפורמה או לשבש אותם, או את השרתים או הרשתות המארחים את האתר, השירותים ו/או הפלטפורמה, או לא
לציית לכל החוקים והתקנות או הדרישות, ההליכים, מדיניות או תקנות של השרתים או הרשתות כאמור.

30.  המשתמש ימנע מלהתערב בזכויות הפרטיות של משתמשים אחרים או להפר אותן, או לקצור או לאסוף נתונים ומידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש ברובוט, עכביש, סורק, חיפוש אתר או יישום אחזור, או כל התקן או תהליך אוטומטי אחר לגישה לאתר ו/או הפלטפורמה ו/או לאחזר אינדקס ו/או לכרות מידע.

31.  המשתמש ימנע מלהתחזות לכל אדם או ישות או לספק מידע אישי שקרי או מטעה. להשתמש באתר, השירותים ו/או הפלטפורמה על מנת לעקוב אחרי, להטריד, לאיים או לפגוע באופן אחר בכל משתמש אחר.

32.  הולה-סטייל שומרת לעצמה את הזכות להביא לביטול רכישה ו/או הקפאתה ו/או חסימה מוחלטת של השימוש באתר למשתמש מסוים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

33.  בנסיבות מסוימות עלולות הפרות תנאי השימוש והתקנון לגבש גם עוולה אזרחית או עבירה פלילית.

34. הולה-סטייל רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר או לערוך, ללא מתן כל הודעה מוקדמת בקשר לכך, כל תוכן
הזמין באתר בכל עת ומכל סיבה שהיא, עם או ללא מתן כל הודעה, לרבות, ללא הגבלה, כל תוכן שנוצר על ידי המשתמשים באתר. המשתמש אחראי ליצירת גיבוי ולא תהיה למשתמש כל
טענה נגד הולה-סטייל בעניין פעולות אלו שביצע האתר.

ד.  רכישה והזמנת מוצרים באתר

35. הצגת המוצרים השונים באתר אינה מהווה “הצעה” ולמען הסר ספק הליך הרכישה על ידי המשתמש לא יהווה”קיבול”.

36. הולה סטייל שומרת את הזכות לסרב לקבל הזמנות ממשתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה כל טענה לכל משתמש אשר רכישתו המבוקשת לא התאפשרה או בוטלה.

37. הזמנת המוצרים באתר תעשה על ידי המשתמש באמצעות האתר. מילוי כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה.

38. הרכישה באתר תתבצע על ידי בחירה של מוצר ממגוון הקטלוגים באתר בדרך של לחיצה (הקלקה) על המוצר המבוקש, בחירת מידה וצבע (ככל שהאפשרויות רלוונטיות), בחירה כמות מבוקשת ולחיצה על “הוסף לסל” (להלן: “תהליך הרכישה“). בסיום התהליך יוכל המשתמש למלא את הפרטים המלאים לביצוע ההזמנה והשלמת התשלום, כמפורט להלן.

39. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת.

40. על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במסגרת תהליך הרכישה. בין היתר, יש לציין
את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), כתובת למשלוח קבלה ו/או למשלוח המוצר. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות
מסוימות יכול כי יינקטו הליכים משפטיים נגד משתמשים.

41.  לאחר השלמת הליך הרשימה וקבלת אישור חברת האשראי, תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה באתר. יובהר כי הולה-סטייל תחייב את כרטיס האשראי של המשתמש בגין רכישת המוצר/ים עם השלמת הרכישה באתר.

42. ככל שחברת האשראי לא תאשר את הרכישה, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. בנסיבות אלו, הולה-סטייל אינה מתחייבת לשמור את ההזמנה של המוצר עבור המשתמש. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור חברת האשראי ו/או אמצעי התשלום עבורה.

43. הזמנת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי ומותנית כאמור באישור התשלום ובאישור סופי של הולה-סטייל. ככל שהמוצר אינו זמין במלאי לא תהא הולה-סטייל מחויבת באספקתו. למשתמש לא תהייה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש ו/או לצד שלישי. בנסיבות אלו, תשיב הולה-סטייל כל סכום ששילם המשתמש, ככל ששילם, ו/או תבטל את החיוב באשראי ככל שבוצע.

44. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-“רכישה מרחוק” ו/או “עסקת אינטרנט”.

45. מובהר כי התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ככל שתחול טעות בתיאור המוצר ו/או בתמונת המוצר רשאית הולה-סטייל, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

ה. אספקת מוצרים

46.  יש לוודא שפרטי המוצר והכתובת שהוזנו נכונים. הולה-סטייל לא תישא באחריות למקרים בהם ההזמנה בוצעה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמש פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי.

47.  לאחר השלמת הרכישה באתר ואישור חברת האשראי כאמור לעיל, יישלח המוצר למשתמש באמצעות שירות שליחויות, משלוח עד הבית, משלוח לנקודת חלוקה, לכתובת שסיפק המשתמש, איסוף עצמי מראשון לציון ללא עלות עד 48 שעות לאחר ההזמנה.

48.  השליחות באתר מתבצעת באמצעות חברת שליחויות שתפעיל הולה-סטייל. הולה-סטייל אינה מתחייבת לזמן המשלוח של המוצר שנרכש ולא תישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע ממעשיה, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של כוח עליון ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה, לרבות תקלות הנובעות מחברת השליחויות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של חברת השליחות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתה של הולה-סטייל.

49.  יובהר כי ככל שהולה-סטייל תציין זמן משלוח ביחס למוצר מסוים מדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות המוצר במלאי, ובחברת השליחויות.

50.  ניתן לבצע משלוח מוצרים לחו”ל ועלות השילוח תקבע בהתאם למדינת היעד בתהליך ההזמנה ו/או בפנייה נפרדת להולה-סטייל.

51.  עלויות הביטוח יחולו על המשתמש ובכל מקרה הולה-סטייל לא תישא באחריות לביטוח המשלוח ו/או לפגמים שייווצרו במהלך המשלוח.

ו. משלוחים

52.  שליח עד הבית עד 3 ימי עסקים למעט קרית שמונה ואילת (שישי שבת אינם נחשבים לימי עסקים).

53. משלוח לנקודת חלוקה עד 5 ימי עסקים.

מחירי משלוח

 • משלוח עד הבית – 35 ₪
 • משלוח לנקודת חלוקה – 15 ₪.
 • איסוף עצמי – ללא עלות.
 • משלוח חינם לנקודת חלוקה בהזמנה מ 300 ₪.
  • משלוח חינם עד הבית בהזמנה מ 500 ₪. 

שירות לקוחות

54. לביטול עסקה יש לפנות
במייל 
holastyle04@gmail.com או
בטלפון 0549459009.

בימים א-ה 09:00-19:00
ביום ו’ 09:00-14:00

פריסת תשלומים

ז. 199 ₪  – 2 תשלומים

ח. 399 ₪  – 3 תשלומים

ט. 499 ₪  – 4 תשלומים

י. 599 ₪  – 5 תשלומים

יא. 1200 ₪  – 8 תשלומים

יב. 1600 ₪  -10 תשלומים

יג. 2000 ₪  – 12 תשלומים

ייתכן ודמי המשלוח ייגבו בתשלום הראשון

ניתן לבצע העברה בנקאית
בטלפון 0549459009

החזרות וזיכויים

ניתן להחזיר חבילות
בשירות דואר רגיל או רשום.

שליח עד הבית- לתיאום
יש ליצור קשר בשעות פעילות שירות לקוחות בטלפון 0549459009.

החלפה בתוספת עלות דמי משלוח.
ניתן לזכות רק את הכרטיס שממנו בוצעה הרכישה. לא ניתן לזכות כרטיס דיירקט.

יד. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

טו. אופן רכישת מוצרים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.

טז. במידה ומשתמש מעוניין לבטל עסקה, לפני משלוח, ניתן לעשות זאת באמצעות הגשת בקשה מתאימה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת holastyle04@gmail.com (להלן: “כתובת הדוא”ל“) או באמצעות טופס “צור קשר” (get in touch) שבאתר האינטרנט. בקשות שאינן בכתב לא תתקבלנה.

יז. ביטול עסקה, לאחר משלוח, ניתן לעשות תוך שבעה (7) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדוא”ל. עם ביטול העסקה יזוכה אמצעי החיוב שמסר המשתמש בניכוי עלות המשלוח הרלוונטי. הזכות לביטול העסקה מותנית בכך שהמוצר יוחזר על ידי המשתמש לכתובת העליה 26 ת”א באריזתו המקורית ומבלי שנפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו שימוש. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של מהולה-סטייל לפעול לקבלת כל סעד אחר לו זכאית על פי כל דין.

יח. החלפת מוצר ניתן לעשות תוך שבעה (14) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש ובהודעה מראש לכתובת הדוא”ל. לאחר החזרת המוצר ניתן יהיה לקבל זיכוי, בגובה עלות המוצר שהוחזר, לשימוש באתר.

יט. יש לפרט בדואר האלקטרוני את הסיבה לביטול העסקה ו/או החלפת המוצר.

כ. הוראות אלו לא יחולו בקשר עם מוצרי הלבשה תחתונה (לרבות בגדי ים) וכן תכשיטים שמחירם עולה על 3,000 ₪.

כא. הולה-סטייל לא תאפשר ביטול עסקה ולא תהא אחראית לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר למים ו/או לחות ו/או שמש ו/או חום ו/או לתנאים סביבתיים חריגים על ידי המשתמש.

כב. הולה-סטייל מתחייבת לספק למשתמש מוצרים תקינים ואיכותיים. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח מיד, ולא יאוחר משבעה (7) ימי עסקים מיום קבלת המוצר על כל אי התאמה או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב, ולאפשר לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שישלח לאחר החזרת המוצר הפגום. במידה ואי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון ו/או במידה והמשתמש סירב להצעת הולה-סטייל, כספו יוחזר לו במלואו לאחר שיישלח את המוצר לכתובת ז’בוטינסקי 39 רמת גן “בוטיק ויקטוריה” והמוצר הפגום יתקבל על ידה.

כג. יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה ו/או החלפה ו/או אי התאמה ו/או פגם – עלות המשלוח של המוצר להולה-סטייל יחולו על המשתמש בלבד.

כד. מוצרים אשר נרכשו על ידי המשתמש באמצעות תווי קנייה ו/או שובר מתנה ו/או כרטיס מגנטי נטען לא ניתנים להחלפה או לזיכוי.

כה. הולה-סטייל שומרת לעצמה את הזכות לבטל, במקרים מסוימים, הזמנה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים: במידה ותימצא טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיו”ב כפי שהופיעו באתר; במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי הולה-סטייל תימסר למשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידו.

כו. החשבון שלי באתר

כז. במסגרת הפעילות באתר יוכל המשתמש להגדיר חשבון אישי (להלן: “החשבון“).

כח. על ידי רישום והגדרת
החשבון יוכל המשתמש ליהנות מחוויית שימוש מתקדמת, להוסיף פריטים לרשימת מועדפים (
wishlist) ואף
לרשום חוות דעת על המוצרים השונים.

כט. המשתמש אחראי לשמור על סודיות החשבון, לרבות שם המשתמש והסיסמה וכן לכל פעולה המתבצעת בחשבון.

ל. המשתמש אינו רשאי ליצור יותר מחשבון אחד ו/או לחשוף את שם המשתמש או הסיסמה לאדם אחר ו/או לאפשר באופן אחר לאדם אחר להיכנס לחשבון.

לא. הולה-סטייל תהא רשאית לסגור חשבון של משתמש ו/או להגביל את פעילותו בנסיבות בהן המשתמש יעשה בחשבון שימוש לרעה, אם בדרך של פרסום מידע לא ראוי ופוגעני על מוצרי הולה-סטייל ואם בכל דרך אחרת ו/או מכל סיבה אחרת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי הולה-סטייל בגין סגירת חשבון מטעמים אלו.

לב. משתמש המעוניין לסגור את החשבון באתר ולהפסיק את השימוש באתר, בשירותים ו/או בפורטל רשאי לסגור את החשבון על ידי בקשה בכתב לדוא”ל של האתר. במועד הסגירה לא תהיה למשתמש גישה לשירותים השונים. האתר לא מתחייב כאמור לשמור על המידע האישי של המשתמש.

לג. זכויות בקניין רוחני

לד. אתר זה כולל תכנים מקוריים, אשר הולה-סטייל היא בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר האתר הוא בעל ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.

לה. השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינו הרוחני ו/או של צדדים שלישיים.

לו. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד הולה-סטייל. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו אתר זה ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב.

לז.    איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו

לח. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כך שכל תקשורת שבין הדפדפן (אצל המשתמש) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע
המועבר בין הדפדפן לאתר. עם זאת יובהר כי האתר אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עוינים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע של האתר בכל דרך אחרת, לרבות במקרים המהווים “כוח עליון”, לא תהייה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד הולה-סטייל.

לט. להולה-סטייל הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.

מ. בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשי האתר וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונה של הולה-סטייל לספק למשתמשים באתר חוויית גלישה מהנה ויעילה. כך, יתאפשר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם.

מא. בעשותך שימוש באתר אתה מאשר להולה-סטייל לעשות כל שימוש שתבקש ושתמצא לנכון במידע בלתי מזוהה אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר ואף להעבירו לצדדים
שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.

מב. כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל.

מג. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הולה-סטייל תהא רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון. במקרים מסוג זה, יועברו פרטי המשתמש שבידי האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה אתה מסכים לכך מראש.

מד. מובהר כי עם סיום ההתקשרות עם הולה-סטייל, יהיה צוות האתר רשאי למחוק משרתיו את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותו בקשר עם המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם החומרים הדיגיטליים האלו.

מה. משלוח הודעות פרסומיות

מו. בעשותך שימוש באתר אתה מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בעת רישומך לאתר אתה מביע את הסכמתך למשלוח הודעות שונות
מאתר זה אליך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.

מז. בכוונת הולה-סטייל לעדכן את המשתמשים באתר בפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו על-ידי המשתמשים בעת רישומם לאתר. בעשותך שימוש באתר זה, אתה נותן בזה את הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכן כיוצא באלו.

מח. ככל שאינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של הולה-סטייל והאתר יפסיק לשלוח אליך הודעות מסוג זה תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך בכתובת הדוא”ל.

מט. הפרת התקנון ותנאי השימוש

נ. המשתמש מתחייב לשפות את האתר, וכן כל מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו לו עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר, בעליו או מי מטעמם זכאים לו על פי דין.

נא. המשתמש יפצה וישפה את האתר, ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לאתר ו/או למי מטעמו על-ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא
יקיים הוראות התקנון ותנאי השימוש
.

נב. בעשותו שימוש באתר זה, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.

נג. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפוי האתר בגין הנזק שנגרם לו באותו עניין.

נד. ברירת הדין ושונות

נה. הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל.

נו. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.

נז. תימצא הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה בלתי חוקית, בטלה, או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא תיחשב ההוראה כאמור כנפרדת משאר ההוראות של תנאי שימוש אלה ולא תשפיע על התוקף והאכיפות של שאר ההוראות של תנאי שימוש אלה כאמור.

נח. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בקשר עם האתר או התקנון ותנאי השימוש. ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 054-9459009 או לכתובת הדוא”ל. נציגים של האתר מתחייבים להשיב לפנייתך בתוך זמן סביר. 

גלילה למעלה
מידותהיקף חזההיקף מותןהיקף אגןמידות אירופאיות
S83-8664-6989-9334-36
M87-9070-7594-9836-38
L91-9676-8199-10338-40
XL97-10082-87104-10940-42
OS83-9764-8189-10334-40

מועדון